20 de des. 2011

Poblat de Sebes, treballs de consolidació de la necròpolis

Informe consolidació necròpolis protohistòrica de Sebes (Flix, Terres de l’Ebre)
Novembre 2011
(Extracte)


En el decurs de les campanyes anteriors, desenvolupades entre 2005 i 2011, s’ha documentat l’existència d’un hàbitat de la primera edat del ferro, un assentament ibèric situat als seus peus, una necròpolis de la primera edat del ferro ubicada a uns dos-cents metres del poblat coetani, una estructura rectangular d’època medieval o moderna i, per últim, les estructures defensives construïdes durant la batalla de l’Ebre de 1938. Aquestes estan emmarcades en el Projecte de recerca arqueològica sobre les estratègies d’ocupació del territori i la seva evolució a les comarques del curs inferior de l’Ebre durant la protohistòria i l’antiguitat, del qual n’és el director el Dr. Joan Sanmartí (Universitat de Barcelona).


La necròpolis de la primera edat del ferro havia estat objecte d’intervencions durant les campanyes de 2005 (excavació d’una sepultura completa i identificació de tres estructures més) (Noguera 2005), 2007 (amb la documentació d’un total de sis noves sepultures tumulars i altres estructures construïdes associades, a més d’un vas dipositat directament retallant l’argila natural, sense cap indicador extern) (Noguera, Olmos, Cervelló 2007), 2008 (amb la identificació de tres noves sepultures tumulars, dues estructures construïdes de funcionalitat incerta i tres vasos cineraris aïllats) (Noguera, Olmos, Cervelló 2008), i 2009 (amb la identificació de sis noves estructures tumulars, tres sepultures aïllades i 11 vasos, en diferents estats de conservació) (Noguera, Olmos, Belarte, Cervelló 2009). L’estudi de les restes paleoantropològiques ha estat realitzat a càrrec del Grup de Recerca en OsteoBiografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (Fadrique, Malgosa 2006; Piga, Malgosa 2007, 2008 i 2009).


A més, l’any 2008 es va procedir a l’aixecament topogràfic de totes les estructures exhumades a la necròpolis, així com la instal·lació d’una quadrícula destinada a la realització d’una campanya de prospecció geofísiques, que va ser duta a terme el mateix any 2008 a càrrec de l’empresa SOT Prospection (Sala, Garcia 2008). La comprovació arqueològica de les prospeccions efectuades va ser realitzada durant la intervenció de 2009, amb resultats negatius.
Pel que fa a les intervencions de consolidació, al desembre del 2007 es dugué a terme una primera campanya a la necròpolis protohistòrica de Sebes. Aquesta comptà amb la direcció tècnica de Frederic Cervelló (ÀPEX, arqueologia i serveis culturals) i el seu finançament anà a càrrec de l’Ajuntament de Flix mitjançant un ajut ACOM (Ref. 2007 ACOM000033). Es procedí a la consolidació de les sepultures SP08 i SP09, que eren les que en aquells moments presentaven una estructura més ben definida i unes condicions més òptimes per fer-les visitables, així com a la neteja, adequació i delimitació de l’àrea excavada. La intervenció esdevingué un primer pas per assolir l’objectiu final del projecte d’actuació arqueològica a Sebes: obrir al públic i fer visitable el jaciment en un futur proper.FREDERIC CERVELLÓ RODES
PAU OLMOS BENLLOCH
30 DE NOVEMBRE DEL 2011